ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПЛАТФОРМА „ТАКМИЧАРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ“

Ово обавештење даје се у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС “, бр. 87/18) ради упознавања са условима обраде података о личности у оквиру Платформе „Такмичари генерације“ (у даљем тексту: Платформа).

  1. ПОДАЦИ О РУКОВАОЦУ


  1. ПРЕДМЕТ, СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ

Платформа је намењена за промоцију и награђивање најбољих ученика- такмичара генерације, одабраних на основу остварених резултата на републичком и међународном такмичењу у основном образовању и васпитању, у складу са Решењем број: 119-01-00392/2023-07 од 05.10.2023. године.

Предмет обраде су:

  • – лични подаци ученика који су учествовали на републичким и међународним такмичењима, а која се налазе у Календару такмичења и смотри ученика основних школа, и то: име и презиме ученика; назив школе коју је ученик похађао у време учествовања на такмичењу, место и општина школе; укупан број освојених бодова на такмичењу и дељени ранг на такмичењу.
  • – лични подаци, име и презиме наставника који су припремали ученике за учествовање на такмичењу (ментор); назив, место и општина школе у којој је наставник био ментор.

Сврха обраде података ученика је препознавање, мотивација, промоција најбољих такмичара генерације, као и препознавање и промоција наставника који су их припремали за такмичења (ментора).

  1. ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА

Приступ подацима на Платформи има сваки посетилац исте, који врши увид у податке објављене на Платформи.

  1. РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Подаци који су предмет обраде чувају се до краја школске 2032/2033. године.

  1. ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Лице на које се подаци о личности односе остварује сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, односно може захтевати приступ, исправку, брисање или допуну својих података о личности, као и право на ограничење обраде, на преносивост података, на подношења приговора, на опозив пристанка у било које време, што неће утицати на допуштеност обраде пре опозива, као и право на улагање притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уколико сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности.

Ако руковалац намерава да даље обрађује податке о личности у другу сврху која је различита од оне за коју су подаци прикупљени, руковалац је дужан да пре започињања даље обраде, лицу на које се подаци односе, пружи информације о тој другој сврси, као и све остале битне информације, сем уколико је ово лице већ упознато са овим информацијама. Руковалац је дужан да ове информације пружи у разумном року, а најкасније у року од 30 дана.

Лица на које се подаци односе могу се обратити Министарству, на адресу електронске поште  info@takmicarigeneracije.gov.rs у вези са свим питањима која се односе на обраду податка о личности, као и у вези са остваривањем својих права прописаних законом.

  1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, на чијој инфраструктури функционише Платформа, обезбеђује техничке услове за несметани рад система, обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности података, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност. Канцеларија је и обрађивач података о личности у складу са Законом и предузела је све потребне техничке, организационе и кадровске мере ради заштите података на Платформи. Подаци о личности, заштићени су сигурном везом, у складу са нивоом технолошких  достигнућа.

Подаци се чувају у Државном ДАТА центру и  обезбеђени су у складу са одредбама Закона о информационој безбедности (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019) и подзаконским актима који регулишу ову област.

У складу са одредбама чл. 42. и чл. 50. Закона о заштити података о личности обезбеђена је заштита од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења података о личности, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Skip to content